Iomann na hEorpa

Iomann na hEorpa, sin iomann an Aontais Eorpaigh agus iomann Chomhairle na hEorpa.

Is ionannn a cheol agus an ghluaiseacht dheiridh i 9ú siansa Beethoven. Níl aon téacs oifigiúil ag an iomann, toisc nárbh fhéidir aontú a fháil faoi cén teanga ina mbeadh na focail. Dá bhrí sin molann EEU/Aontas Esperanto na hEorpa www.europo.eu na go gcanfaí na focail thíos sa teanga neodrach Eorpach Esperanto, ionas nach dtabharfaí buntáiste nó míbhuntáiste do shaoránach ar bith, ach go mbeadh daoine ó gach cearn den Eoraip in ann canadh le chéile. Seo an téacs a scríobh iar-uachtarán EEU, an tIodálach agus tacaí tréan na hEorpa Cónaidhme, Umberto Broccatelli. Tá aistriúcháin ar na focail sin ar fáil in 37 teanga, ina measc 23 teanga oifigiúil an AE. Seo na focail in Esperanto, maille le haistriúchán go Gaeilge le Seán Ó Riain:

Iomann na hEorpa Ceol Beethoven Téacs in Esperanto le Umberto Broccatelli

     Kan-tu ku-ne   a- mi-  ka-ro,  ni  la  ĝo-jon  fes-tas nur,
              
     nek ri- ve- ro  nek mon-ta-ro  plu land- li- moj  es- tas  nun,
           
     Ho Eŭ- ro- po, hej- mo ni- a,  tro daŭ- ra- dis  la di- vid';
            
     Nun bri-le-gu  be- lo  vi-  a,   ĉi- u  es- tas   vi- a  id'.
           
     Vi- a  fla- go  kun- fra- ti- gas  ho-mojn post mi- li- ta temp',
            
     Vi- a  le- ĝo  nun ku- ni- gas   ci- vi- ta- nojn  en kon- sent'.

De l' Malnova Kontinento Ĵus ekstaris la popol', Gvidas ĝin tre nova sento Kaj kuniga forta vol'.

Sub la ŝildo de la juro ni vivados en konkord'. Tio estas nia ĵuro: unu land' kaj unu sort'.

Jen ekzemplo por la mondo: jen direkto, jen la voj': tuthomara granda rondo en la paco, en la ĝoj'!


Aistriúchán go Gaeilge, ní lena chanadh, ach chun brí na bhfocal thuas a thabhairt

Don Eoraip

Canaimis le chéile, a chairde, Móraimis an t-áthas, Ní habhainn ná sléibhte, Níl aon teorainn feasta.

Ó, a Eoraip, baile dúinne, Rófhada a mhair an roinnt, Anois lonraíodh d’áilleachtsa Do shliochtsa is ea sinn uile.

Tugann do bhratach le chéile, Mar bhráithre, daoine iarchogaidh, Anois aontaíonn do dhlíthe Saoránaigh le lánchead.

Ar fud shean-mhór-roinn na hEorpa, Tá an pobal ar cois anois, Mothú nua á dtreorú uile Is tréantoil chun athaontú.

Faoi sciath an dlí Mairfimidne i gcomhaontas, Sin an ní a mhionnaímidne Tír amháin, cinniúint amháin.

Sin ár sampla don domhan uile, Sin an treo is sin an tslí, An cine daonna uile feasta Beo i síocháin is in áthas.


Stair I 1972 ghlac Comhairle na hEorpa le ceol Beethoven mar iomann, agus i 1985 ghlac cinn stáit agus rialtais an Chomhphobail Eorpaigh (CE) leis mar iomann dóibh siúd freisin. Nuair a claochlaíodh an CE go hAE, deineadh iomann an AE de. Níl i gceist go gcuirfí Iomann na hEorpa in áit na n-iomann náisiúnta éagsúla, ach tá faoi comhluachanna na dtíortha Eorpacha a chur in iúl, go háirithe síocháin, saoirse, dlúthpháirtíocht agus prionsabal na haontachta san éagsúlacht. D'úsáid Beethoven focail Friedrich Schiller óna Óid don Áthas, ach níl aon bhaint acusan le hIomann na hEorpa.