Ceantair chomhairle na hAlban

Is roinn riaracháin in Albain iad ceantair chomhairle na hAlban. Tá 32 comhairlí sa tír.

Ceantair chomhairle na hAlban

Liosta na gComhairlí

cuir in eagar
 1. Comhairle Inbhir Chluaidh
 2. Comhairle Shiorrachd Rinn Friù
 3. Siorrachd Dhún Bhreatainn an Ear
 4. Comhairle Dhún Breatainn an Iar
 5. Comhairle Cathair Ghlaschú
 6. Comhairle Shiorrachd Rinn Friù an Ear
 7. Comhairle Shiorrachd Lannraig a Tuath
 8. Comhairle na h-Eaglaise Brice
 9. Comhairle Lodainn an Iar
 10. Comhairle Cathair Dhún Éideann
 11. Comhairle Mheadhan Lodainn
 12. Comhairle Lodainn an Ear
 13. Comhairle Chlach Mhanainn
 14. Comhairle Fíobha
 15. Comhairle Cathair Dhún Dé
 16. Comhairle Aonghais
 17. Comhairle Shiorrachd Obar Dheathain
 18. Comhairle Cathair Obar Dheathain
 19. Comhairle Mhoireibh
 20. Comhairle na Gàidhealtachd
 21. Comhairle nan Eilean Siar
 22. Earra-Ghàidheal agus Bòd
 23. Comhairle Pheairt is Cheann Rois
 24. Comhairle Shruighlea
 25. Comhairle Shiorrachd Áir a Tuath
 26. Comhairle Siorrachd Àir an Ear
 27. Comhairle Shiorrachd Áir a Deas
 28. Comhairle Dhùn Phris is Ghall-Ghàidhealaibh
 29. Comhairle Shiorrachd Lannraig a Deas
 30. Comhairle Chrìochan na h-Alba
 31. Comhairle Árcaibh
 32. Comhairle Shealltainn